POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SERWISU WORDY

§ 1 Informacje ogólne

1. Strona internetowa www.wordy.com.pl (dalej: „Strona Internetowa”) jest prowadzana przez Wordy Ivana Novotkova, ul. Zielna 1, 55-120 Nowosielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 9151802274, REGON: 384499424 (dalej: „Administrator”).

2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w tym dane osobowe.

3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez Użytkowników (np. przy wypełnianiu formularzy) oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Stroną Internetową oraz tworzenia statystyk i analiz.

§ 2 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wordy Ivana Novotkova, ul. Zielna 1, 55-120 Nowosielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP: 9151802274, REGON: 384499424.

2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

a. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz lub pozostawił swój numer telefonu korzystając z wtyczki Callpage, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.wordy.com.pl (tylko jeśli Użytkownik zdecyduje się na założenie konta) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.  Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

a. dostawcy usług informatycznych;

b. lektorzy prowadzący lekcje w serwisie Wordy;

c. podmioty świadczące usługi marketingowe.

4. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

6. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na założenie konta i korzystanie z usług świadczonych przez Administratora dane osobowe użytkownika w postaci wizerunku oraz pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) będą udostępniane lektorowi, którego Użytkownik wybierze do przeprowadzenia lekcji. Część lektorów przebywa w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO), które Administrator zawiera z lektorami. Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie Administratora.

7. Dane osobowe przetwarzane w celu:

a. skontaktowania się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz lub pozostawił swój numer telefonu korzystając z formularza zamówienia usługi – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

b. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;

c. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.wordy.com.pl – przetwarzane są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora;

d. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3 lat od dnia ich zebrania;

8. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania danych osobowych;

c. prawo do usunięcia danych osobowych;

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. prawo do przeniesienia danych osobowych;

f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W celu wykonania powyższych Użytkownicy, których dane dotyczą mogą skontaktować się z Administratorem.

§ 3 Pliki cookies

1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

b. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.

4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywanesą w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.

7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego, może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych: a. przeglądarka Firefox;

b. przeglądarka Chrome;

c. przeglądarka Microsoft Edge;

d. przeglądarka Opera;

e. przeglądarka Safari.