Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania platformy Wordy.com.pl i stanowi nieodłączny element oferty. Akceptacja poniższego dokumentu jest warunkiem umożliwiającym zapisanie się na zajęcia językowe przez internet.

Definicje

Aplikacja Zoom – oprogramowanie dostępne na systemy operacyjne Windows, macOS, Linux, Android, iOS oraz Firefox OS umożliwiające Uczniowi połączenie się i przeprowadzenie Lekcji z Lektorem; Stanowi komunikator internetowy na licencji freemium.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wybranych przez Ucznia podczas Rejestracji na Platformie Wordy, wykorzystywanych jako zabezpieczenie dostępu do Konta Ucznia na Platformie.

Wordy – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://wordy.com.pl należąca do firmy Wordy Ivana Novotkowa, NIP: 9151802274, REGON: 384499424, z siedzibą przy ul. Zielnej 1, 55-120 Nowosielce.

Platforma – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem https://wordy.com.pl zawierającą informacje oraz ofertę firmy określonej w def. „Wordy”.

Konto Studenta – oznacza indywidualny dla każdego Ucznia panel, uruchomiony na Platformie po dokonaniu przez Ucznia Rejestracji.

Kurs – oznacza cykl Lekcji ustalonych pomiędzy Lektorem a Uczniem.

Lekcja – oznacza pojedyncze spotkanie pomiędzy Lektorem a Uczniem za pośrednictwem Aplikacji Zoom trwające 55 minut.

Lektor –  osoba fizyczna prowadząca Lekcję z Uczniemza pośrednictwem Aplikacji Zoom.

Organizator – oznacza osobę fizyczną, właściciela firmy Wordy zajmującego się organizacją Kursów, Lekcji oraz odpowiada za kontakt Ucznia z Platformą.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Rejestracja – oznacza czynność fizyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do korzystania przez Ucznia ze wszystkich funkcjonalności Platformy.

Uczeń – oznacza osobę fizyczną lub osobę fizyczną wskazana przez osobę

prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła Lekcje językowe.

1. Zakres świadczonych usług

1.1.      Wordy prowadzi indywidualne Lekcje języków obcych przeprowadzanych przez Internet za pośrednictwem platformy Zoom. Lekcje odbywają się przez cały rok kalendarzowy.

1.2.      Każda Lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego Lektora języka obcego.

1.3.      Za rozpoczęcie Lekcji uważa się moment, w którym o umówionej godzinie Lektor rozpoczyna rozmowę z Uczniem przez aplikację Zoom.

1.4.      Jednostka lekcyjna trwa 55 minut z wyłączeniem Lekcji, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z Uczniem.

1.5.      Wordy zawiera z Uczniem umowę na przeprowadzenie zajęć języka obcego przez Internet z wybranym lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na Lekcje jest dokonanie przez ucznia płatności.

2. Terminy lekcji

2.1.      Dokładny termin Lekcji jest ustalany indywidualnie za pośrednictwem Platformy. Uczeń otrzymuje potwierdzenie rezerwacji terminu mailowo po zaksięgowaniu wpłaty Ucznia oraz potwierdzeniu dostępności Lektora.

2.2.      Spóźnienia Ucznia oraz Lektora w przypadku Lekcji indywidualnych

2.2.1. Spóźnienie Ucznia: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie Ucznia o umówionej godzinie w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia Lekcji Lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Uczeń poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie Lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie Lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.

2.2.2. Spóźnienie Lektora: czas spóźnienia Lektora doliczany jest do czasu Lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej Lekcji. Jeżeli Lektor nie stawi się na Lekcję do piętnastu minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, Uczeń ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej Lekcji lub zwrotu pieniędzy. Uczeń nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu Lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail [email protected]

2.4.      Uczeń może prosić Lektora lub Organizatora o stałą, lub chwilową zmianę rozkładu zajęć pod warunkiem, że zwróci się o to minimum 12 godzin przed rozpoczęciem ustalonej Lekcji; Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany rozkładu zajęć, jeżeli Lektor nie będzie mógł przeprowadzić Lekcji w innym terminie.

3. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji, rezygnacja z lekcji

3.1.      Każdy Uczeń ma prawo do bezpłatnego przełożenia Lekcji na inny termin bez podania przyczyny. Termin lekcji ustalany jest wtedy indywidualnie.

3.2.      Chęć przełożenia Lekcji należy zgłosić Lektorowi lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 12 godzin przed przekładaną Lekcją. Nie uznajemy przekładania Lekcji za pomocą Aplikacji Zoom, gdyż wiadomości nie docierają do Lektora czy też Organizatora, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Wiadomość taką należy wysłać mailowo na adres [email protected] lub telefonicznie.

3.3.      Uczeń ma prawo zrezygnować z Lekcji bez podawania przyczyny minimum 12 godzin przed godziną rozpoczęcia umówionej Lekcji. W takim przypadku opłata w całości jest zwracana na konto Ucznia w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia rezygnacji. W przypadku odwołania Lekcji w czasie krótszym niż 12 godzin przed rozpoczęciem umówionej Lekcji Uczeń jest zobowiązany uiścić 50% całej opłaty za Lekcję. Pozostałe 50% zostaje zwrócone na konto Ucznia w przeciągu 7 dni robocznych.

3.4.      Każda przełożona Lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z Lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu jej przełożenia.

4. Płatności

4.1.      Płatność Uczeń uiszcza za pośrednictwem platformy PayU na konto Organizatora.

4.2       Dostępne opcje płatności to:

– szybkie przelewy internetowe,

– płatność kartą,

– płatność BLIK.

4.2       Pełne dane firmy niezbędne do wykonania przelewu:

            Wordy Ivana Novotkowa

            NIP: 9151802274

            REGON: 384499434

            z siedzibą przy ul. Zielnej 1,

            55-120 Nowosielce

5. Wymagania systemowe

5.1.      Aby wziąć udział w Kursie językowym przez Internet, Uczeń powinien posiadać:

a) komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,

b) zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Java.

c) sprawny mikrofon podłączony do komputera.

6. Rezygnacja z zajęć

6.1.      Uczniowi przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć, także bez wcześniejszego wypowiedzenia.

6.2.      Uczeń powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z Kursu telefonicznie (+48 793306197) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail [email protected] nie później niż 12 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć w innym wypadku uczeń poniesie koszty opisane w punkcie 3.3 regulaminu.

6.3.      Płatność za niewykorzystane Lekcje zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez ucznia w terminie do 7 dni od momentu rezygnacji z lekcji. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu (np. międzynarodowego), zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

6.4 Uczeń może dokonać rezygnacji z zajęć na trzy sposoby:

a) Telefonicznie kontaktując się z biurem obsługi klienta pod numerem tel. +48 793306197

b) Elektronicznie wysyłając e-mail z treścią rezygnacji pod adres [email protected]

c) Za pośrednictwem panelu klienta na platformie Wordy klikając w pole ‘zrezygnuj’ przy oknie lekcji z której chce zrezygnować.

7. Problemy techniczne oraz sytuacje nadzwyczajne

7.1.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy technicze po stronie ucznia lub lektora.

7.2.      W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Uczniowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia Lekcji w ilości równej ilości Lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów.

7.3.      Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora nie podlegają zamianie na gotówkę.

7.4       W przypadku nie odbycia się zajęć z powodu problemów technicznych po stronie ucznia, (problemy z internetem lub komputerem) organizator nie ma obowiązku do zwrotu należności uczniowi.

9. Reklamacje

9.1.      Uczniowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na Lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu Kursu.

9.2.      Reklamację można wysłać mailowo na adres [email protected] lub za pomocą poczty                     tradycyjnej na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Ucznia, imię i nazwisko Lektora, termin odbytej lekcji oraz uzasadnienie reklamacji.

9.3       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni.

10. Postanowienia końcowe

10.1.    Wniesienie opłaty przez Ucznia i/lub rozpoczęcie Kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie zajęć językowego w ustalonym terminie.

10.2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego poinformowania czy podania przyczyny.

10.3.    Uczeń ma prawo do zmiany Lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Organizatora.

10.4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Ucznia.

10.5.    Ochrona danych osobowych Uczniów odbywa się zgodnie z informacjami podanymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.